முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

React

React இன்டராக்டிவ் UIகளை உருவாக்குவதை வலியற்றதாக்குகிறது. உங்கள் அப்ளிகேஷனில் உள்ள ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டிற்கும் எளிமையான காட்சிகளை வடிவமைத்து, உங்கள் டேட்டா மாறும்போது ரியாக்ட் திறமையாகப் புதுப்பித்துச் சரியான காம்போனென்டுகளை வழங்கும். WebdriverIO மற்றும் அதன் browser runnerயை பயன்படுத்தி உண்மையான பிரௌசரில் நேரடியாக ரியாக்ட் காம்போனென்டுகளை சோதிக்கலாம்.

செட்அப்

உங்கள் ரியாக்ட் திட்டத்தில் WebdriverIO ஐ அமைக்க, எங்கள் கூறு சோதனை ஆவணத்தில் உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றவும். உங்கள் ரன்னர் விருப்பங்களில் முன்னமைவாக ரியாக்ட் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், எ.கா:

// wdio.conf.js
export const config = {
// ...
runner: ['browser', {
preset: 'react'
}],
// ...
}
தகவல்

நீங்கள் ஏற்கனவே Vite யை டெவலப்மென்ட் சர்வராகப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், உங்கள் WebdriverIO கட்டமைப்பிற்குள் vite.config.ts இல் உங்கள் கட்டமைப்பை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். மேலும் தகவலுக்கு, viteConfig இன் runner optionsஐப் பார்க்கவும்.

ரியாக்ட் முன்னமைவுக்கு @vitejs/plugin-react நிறுவப்பட வேண்டும். டெஸ்ட் பக்கத்தில் காம்போனென்டுகளை வழங்குவதற்கு Testing Library ஐப் பயன்படுத்தவும் பரிந்துரைக்கிறோம். எனவே நீங்கள் பின்வரும் கூடுதல் சார்புகளை நிறுவ வேண்டும்:

npm install --save-dev @testing-library/react @vitejs/plugin-react

பின்னர் நீங்கள் டெஸ்டுகளை ரன் செய்வதன் மூலம் தொடங்கலாம்:

npx wdio run ./wdio.conf.js

டெஸ்டுகளை எழுதுதல்

உங்களிடம் பின்வரும் React காம்போனென்ட் உள்ளது:

./components/Component.jsx
import React, { useState } from 'react'

function App() {
const [theme, setTheme] = useState('light')

const toggleTheme = () => {
const nextTheme = theme === 'light' ? 'dark' : 'light'
setTheme(nextTheme)
}

return <button onClick={toggleTheme}>
Current theme: {theme}
</button>
}

export default App

உங்கள் டெஸ்டில் @testing-library/react இலிருந்து render மெத்தடை பயன்படுத்தி டெஸ்ட் பக்கத்துடன் காம்போனென்டுகளை இணைக்கவும். காம்போனென்டுகளுடன் தொடர்பு கொள்ள WebdriverIO கட்டளைகளைப் பயன்படுத்தப் பரிந்துரைக்கிறோம், ஏனெனில் அவை உண்மையான பயனர் தொடர்புகளுக்கு மிகவும் நெருக்கமாகச் செயல்படுகின்றன, எ.கா.:

app.test.tsx
import { expect } from '@wdio/globals'
import { render, screen } from '@testing-library/react'
import userEvent from '@testing-library/user-event'

import * as matchers from '@testing-library/jest-dom/matchers'
expect.extend(matchers)

import App from './components/Component.jsx'

describe('React Component Testing', () => {
it('Test theme button toggle', async () => {
render(<App />)
const buttonEl = screen.getByText(/Current theme/i)

await $(buttonEl).click()
expect(buttonEl).toContainHTML('dark')
})
})

React க்கான WebdriverIO காம்போனென்ட் டெஸ்ட் தொகுப்பின் முழு உதாரணத்தையும் எங்களின் example repositoryஇல் காணலாம்.