முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

WebdriverIO ஆவண பதிப்புகள்

திட்டக்குழு புதிய முக்கிய பதிப்புகளைத் தோராயமாக ஆண்டுதோறும் வெளியிடுகிறது. LTS வெளியீட்டு நிலை "நீண்ட கால ஆதரவு" ஆகும், இது பொதுவாக ஒரு புதிய பெரிய வெளியீடு செய்யப்படும் வரை மொத்தம் 12 மாதங்களுக்கு முக்கியமான பிழைகள் சரி செய்யப்படும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.

தற்போதைய பதிப்பு (நிலையானது)

தற்போது வெளியிடப்பட்ட பதிப்பிற்கான ஆவணங்களை இங்கே காணலாம்.

v8ஆவணம்வெளியீட்டு குறிப்புகள்Stable

கடந்த பதிப்புகள்

Docusaurus இன் முந்தைய பதிப்புகளுக்கான ஆவணங்களை இங்கே காணலாம்.

v7Documentationவெளியீட்டு குறிப்புகள்
LTS (அக்டோபர் 2023 வரை)
v6Documentationவெளியீட்டு குறிப்புகள்
Deprecated (பிப்ரவரி 2022 முதல்)
v5Documentationவெளியீட்டு குறிப்புகள்
Deprecated (ஜனவரி 2021 முதல்)
v4Documentationவெளியீட்டு குறிப்புகள்
Deprecated (டிசம்பர் 2019 முதல்)