رفتن به محتوای اصلی

فایل پیکربندی

فایل پیکربندی شامل تمام اطلاعات لازم برای اجرای مجموعه تست شما است. این فایل یک ماژول NodeJS است که یک JSON صادر می کند.

در اینجا یک نمونه پیکربندی با تمام ویژگی های پشتیبانی شده و اطلاعات اضافی آمده است:

export const config = {

// ==================================
// Where should your test be launched
// ==================================
//
runner: 'local',
//
// =====================
// Server Configurations
// =====================
// Host address of the running Selenium server. This information is usually obsolete, as
// WebdriverIO automatically connects to localhost. Also if you are using one of the
// supported cloud services like Sauce Labs, Browserstack, Testing Bot or LambdaTest, you also don't
// need to define host and port information (because WebdriverIO can figure that out
// from your user and key information). However, if you are using a private Selenium
// backend, you should define the `hostname`, `port`, and `path` here.
//
hostname: 'localhost',
port: 4444,
path: '/',
// Protocol: http | https
// protocol: 'http',
//
// =================
// Service Providers
// =================
// WebdriverIO supports Sauce Labs, Browserstack, Testing Bot and LambdaTest. (Other cloud providers
// should work, too.) These services define specific `user` and `key` (or access key)
// values you must put here, in order to connect to these services.
//
user: 'webdriverio',
key: 'xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx',

// If you run your tests on Sauce Labs you can specify the region you want to run your tests
// in via the `region` property. Available short handles for regions are `us` (default) and `eu`.
// These regions are used for the Sauce Labs VM cloud and the Sauce Labs Real Device Cloud.
// If you don't provide the region, it defaults to `us`.
region: 'us',
//
// Sauce Labs provides a [headless offering](https://saucelabs.com/products/web-testing/sauce-headless-testing)
// that allows you to run Chrome and Firefox tests headless.
//
headless: false,
//
// ==================
// Specify Test Files
// ==================
// Define which test specs should run. The pattern is relative to the directory
// of the configuration file being run.
//
// The specs are defined as an array of spec files (optionally using wildcards
// that will be expanded). The test for each spec file will be run in a separate
// worker process. In order to have a group of spec files run in the same worker
// process enclose them in an array within the specs array.
//
// The path of the spec files will be resolved relative from the directory of
// of the config file unless it's absolute.
//
specs: [
'test/spec/**',
['group/spec/**']
],
// Patterns to exclude.
exclude: [
'test/spec/multibrowser/**',
'test/spec/mobile/**'
],
//
// ============
// Capabilities
// ============
// Define your capabilities here. WebdriverIO can run multiple capabilities at the same
// time. Depending on the number of capabilities, WebdriverIO launches several test
// sessions. Within your `capabilities`, you can overwrite the `spec` and `exclude`
// options in order to group specific specs to a specific capability.
//
// First, you can define how many instances should be started at the same time. Let's
// say you have 3 different capabilities (Chrome, Firefox, and Safari) and you have
// set `maxInstances` to 1. wdio will spawn 3 processes.
//
// Therefore, if you have 10 spec files and you set `maxInstances` to 10, all spec files
// will be tested at the same time and 30 processes will be spawned.
//
// The property handles how many capabilities from the same test should run tests.
//
maxInstances: 10,
//
// Or set a limit to run tests with a specific capability.
maxInstancesPerCapability: 10,
//
// Inserts WebdriverIO's globals (e.g. `browser`, `$` and `$$`) into the global environment.
// If you set to `false`, you should import from `@wdio/globals`. Note: WebdriverIO doesn't
// handle injection of test framework specific globals.
//
injectGlobals: true,
//
// If you have trouble getting all important capabilities together, check out the
// Sauce Labs platform configurator - a great tool to configure your capabilities:
// https://docs.saucelabs.com/basics/platform-configurator
//
capabilities: [{
browserName: 'chrome',
'goog:chromeOptions': {
// to run chrome headless the following flags are required
// (see https://developers.google.com/web/updates/2017/04/headless-chrome)
// args: ['--headless', '--disable-gpu'],
}
//
// Parameter to ignore some or all default flags
// - if value is true: ignore all DevTools 'default flags' and Puppeteer 'default arguments'
// - if value is an array: DevTools filters given default arguments
// 'wdio:devtoolsOptions': {
// ignoreDefaultArgs: true,
// ignoreDefaultArgs: ['--disable-sync', '--disable-extensions'],
// }
}, {
// maxInstances can get overwritten per capability. So if you have an in house Selenium
// grid with only 5 firefox instance available you can make sure that not more than
// 5 instance gets started at a time.
maxInstances: 5,
browserName: 'firefox',
specs: [
'test/ffOnly/*'
],
'moz:firefoxOptions': {
// flag to activate Firefox headless mode (see https://github.com/mozilla/geckodriver/blob/master/README.md#firefox-capabilities for more details about moz:firefoxOptions)
// args: ['-headless']
},
// If outputDir is provided WebdriverIO can capture driver session logs
// it is possible to configure which logTypes to exclude.
// excludeDriverLogs: ['*'], // pass '*' to exclude all driver session logs
excludeDriverLogs: ['bugreport', 'server'],
//
// Parameter to ignore some or all Puppeteer default arguments
// ignoreDefaultArgs: ['-foreground'], // set value to true to ignore all default arguments
}],
//
// Additional list of node arguments to use when starting child processes
execArgv: [],
//
// ===================
// Test Configurations
// ===================
// Define all options that are relevant for the WebdriverIO instance here
//
// Level of logging verbosity: trace | debug | info | warn | error | silent
logLevel: 'info',
//
// Set specific log levels per logger
// use 'silent' level to disable logger
logLevels: {
webdriver: 'info',
'@wdio/appium-service': 'info'
},
//
// Set directory to store all logs into
outputDir: __dirname,
//
// If you only want to run your tests until a specific amount of tests have failed use
// bail (default is 0 - don't bail, run all tests).
bail: 0,
//
// Set a base URL in order to shorten `url()` command calls. If your `url` parameter starts
// with `/`, the `baseUrl` is prepended, not including the path portion of `baseUrl`.
//
// If your `url` parameter starts without a scheme or `/` (like `some/path`), the `baseUrl`
// gets prepended directly.
baseUrl: 'http://localhost:8080',
//
// Default timeout for all waitForXXX commands.
waitforTimeout: 1000,
//
// Add files to watch (e.g. application code or page objects) when running `wdio` command
// with `--watch` flag. Globbing is supported.
filesToWatch: [
// e.g. rerun tests if I change my application code
// './app/**/*.js'
],
//
// Framework you want to run your specs with.
// The following are supported: 'mocha', 'jasmine', and 'cucumber'
// See also: https://webdriver.io/docs/frameworks.html
//
// Make sure you have the wdio adapter package for the specific framework installed before running any tests.
framework: 'mocha',
//
// The number of times to retry the entire specfile when it fails as a whole
specFileRetries: 1,
// Delay in seconds between the spec file retry attempts
specFileRetriesDelay: 0,
// Whether or not retried spec files should be retried immediately or deferred to the end of the queue
specFileRetriesDeferred: false,
//
// Test reporter for stdout.
// The only one supported by default is 'dot'
// See also: https://webdriver.io/docs/dot-reporter.html , and click on "Reporters" in left column
reporters: [
'dot',
['allure', {
//
// If you are using the "allure" reporter you should define the directory where
// WebdriverIO should save all allure reports.
outputDir: './'
}]
],
//
// Options to be passed to Mocha.
// See the full list at: http://mochajs.org
mochaOpts: {
ui: 'bdd'
},
//
// Options to be passed to Jasmine.
// See also: https://github.com/webdriverio/webdriverio/tree/main/packages/wdio-jasmine-framework#jasmineopts-options
jasmineOpts: {
//
// Jasmine default timeout
defaultTimeoutInterval: 5000,
//
// The Jasmine framework allows it to intercept each assertion in order to log the state of the application
// or website depending on the result. For example, it is pretty handy to take a screenshot every time
// an assertion fails.
expectationResultHandler: function(passed, assertion) {
// do something
},
//
// Make use of Jasmine-specific grep functionality
grep: null,
invertGrep: null
},
//
// If you are using Cucumber you need to specify where your step definitions are located.
// See also: https://github.com/webdriverio/webdriverio/tree/main/packages/wdio-cucumber-framework#cucumberopts-options
cucumberOpts: {
require: [], // <string[]> (file/dir) require files before executing features
backtrace: false, // <boolean> show full backtrace for errors
compiler: [], // <string[]> ("extension:module") require files with the given EXTENSION after requiring MODULE (repeatable)
dryRun: false, // <boolean> invoke formatters without executing steps
failFast: false, // <boolean> abort the run on first failure
snippets: true, // <boolean> hide step definition snippets for pending steps
source: true, // <boolean> hide source URIs
strict: false, // <boolean> fail if there are any undefined or pending steps
tagExpression: '', // <string> (expression) only execute the features or scenarios with tags matching the expression
timeout: 20000, // <number> timeout for step definitions
ignoreUndefinedDefinitions: false, // <boolean> Enable this config to treat undefined definitions as warnings.
scenarioLevelReporter: false // Enable this to make webdriver.io behave as if scenarios and not steps were the tests.
},
// For convenience, if ts-node or @babel/register modules are detected
// they are automatically loaded for config parsing so that TypeScript and
// future ES features can be used in wdio configs, and are also
// automatically loaded for test running so that tests can be written
// using TypeScript and future ES features.
// Because this may not be ideal in every situation, the following options
// may be used to customize the loading for test running, incase it has
// other requirements.
autoCompileOpts: {
//
// To disable auto-loading entirely set this to false.
autoCompile: true, // <boolean> Disable this to turn off autoloading. Note: When disabling, you will need to handle calling any such libraries yourself.
//
// If you have ts-node installed, you can customize how options are passed to it here:
// Any valid ts-node config option is allowed. Alternatively the ENV Vars could also be used instead of this.
// See also: https://github.com/TypeStrong/ts-node#cli-and-programmatic-options
// See also RegisterOptions in https://github.com/TypeStrong/ts-node/blob/master/src/index.ts
tsNodeOpts: {
transpileOnly: true,
project: 'tsconfig.json'
},
// If @babel/register is installed, you can customize how options are passed to it here:
// Any valid @babel/register config option is allowed.
// https://babeljs.io/docs/en/babel-register#specifying-options
babelOpts: {
ignore: []
},
},
//
// =====
// Hooks
// =====
// WebdriverIO provides a several hooks you can use to interfere the test process in order to enhance
// it and build services around it. You can either apply a single function to it or an array of
// methods. If one of them returns with a promise, WebdriverIO will wait until that promise is
// resolved to continue.
//
/**
* Gets executed once before all workers get launched.
* @param {object} config wdio configuration object
* @param {Array.<Object>} capabilities list of capabilities details
*/
onPrepare: function (config, capabilities) {
},
/**
* Gets executed before a worker process is spawned and can be used to initialize specific service
* for that worker as well as modify runtime environments in an async fashion.
* @param {string} cid capability id (e.g 0-0)
* @param {object} caps object containing capabilities for session that will be spawn in the worker
* @param {object} specs specs to be run in the worker process
* @param {object} args object that will be merged with the main configuration once worker is initialized
* @param {object} execArgv list of string arguments passed to the worker process
*/
onWorkerStart: function (cid, caps, specs, args, execArgv) {
},
/**
* Gets executed after a worker process has exited.
* @param {string} cid capability id (e.g 0-0)
* @param {number} exitCode 0 - success, 1 - fail
* @param {object} specs specs to be run in the worker process
* @param {number} retries number of retries used
*/
onWorkerEnd: function (cid, exitCode, specs, retries) {
},
/**
* Gets executed before initializing the webdriver session and test framework. It allows you
* to manipulate configurations depending on the capability or spec.
* @param {object} config wdio configuration object
* @param {Array.<Object>} capabilities list of capabilities details
* @param {Array.<String>} specs List of spec file paths that are to be run
*/
beforeSession: function (config, capabilities, specs) {
},
/**
* Gets executed before test execution begins. At this point you can access to all global
* variables like `browser`. It is the perfect place to define custom commands.
* @param {Array.<Object>} capabilities list of capabilities details
* @param {Array.<String>} specs List of spec file paths that are to be run
* @param {object} browser instance of created browser/device session
*/
before: function (capabilities, specs, browser) {
},
/**
* Gets executed before the suite starts (in Mocha/Jasmine only).
* @param {object} suite suite details
*/
beforeSuite: function (suite) {
},
/**
* This hook gets executed _before_ every hook within the suite starts.
* (For example, this runs before calling `before`, `beforeEach`, `after`, `afterEach` in Mocha.). In Cucumber `context` is the World object.
*
*/
beforeHook: function (test, context, hookName) {
},
/**
* Hook that gets executed _after_ every hook within the suite ends.
* (For example, this runs after calling `before`, `beforeEach`, `after`, `afterEach` in Mocha.). In Cucumber `context` is the World object.
*/
afterHook: function (test, context, { error, result, duration, passed, retries }, hookName) {
},
/**
* Function to be executed before a test (in Mocha/Jasmine only)
* @param {object} test test object
* @param {object} context scope object the test was executed with
*/
beforeTest: function (test, context) {
},
/**
* Runs before a WebdriverIO command is executed.
* @param {string} commandName hook command name
* @param {Array} args arguments that the command would receive
*/
beforeCommand: function (commandName, args) {
},
/**
* Runs after a WebdriverIO command gets executed
* @param {string} commandName hook command name
* @param {Array} args arguments that command would receive
* @param {number} result 0 - command success, 1 - command error
* @param {object} error error object, if any
*/
afterCommand: function (commandName, args, result, error) {
},
/**
* Function to be executed after a test (in Mocha/Jasmine only)
* @param {object} test test object
* @param {object} context scope object the test was executed with
* @param {Error} result.error error object in case the test fails, otherwise `undefined`
* @param {*} result.result return object of test function
* @param {number} result.duration duration of test
* @param {boolean} result.passed true if test has passed, otherwise false
* @param {object} result.retries information about spec related retries, e.g. `{ attempts: 0, limit: 0 }`
*/
afterTest: function (test, context, { error, result, duration, passed, retries }) {
},
/**
* Hook that gets executed after the suite has ended (in Mocha/Jasmine only).
* @param {object} suite suite details
*/
afterSuite: function (suite) {
},
/**
* Gets executed after all tests are done. You still have access to all global variables from
* the test.
* @param {number} result 0 - test pass, 1 - test fail
* @param {Array.<Object>} capabilities list of capabilities details
* @param {Array.<String>} specs List of spec file paths that ran
*/
after: function (result, capabilities, specs) {
},
/**
* Gets executed right after terminating the webdriver session.
* @param {object} config wdio configuration object
* @param {Array.<Object>} capabilities list of capabilities details
* @param {Array.<String>} specs List of spec file paths that ran
*/
afterSession: function (config, capabilities, specs) {
},
/**
* Gets executed after all workers have shut down and the process is about to exit.
* An error thrown in the `onComplete` hook will result in the test run failing.
* @param {object} exitCode 0 - success, 1 - fail
* @param {object} config wdio configuration object
* @param {Array.<Object>} capabilities list of capabilities details
* @param {<Object>} results object containing test results
*/
onComplete: function (exitCode, config, capabilities, results) {
},
/**
* Gets executed when a refresh happens.
* @param {string} oldSessionId session ID of the old session
* @param {string} newSessionId session ID of the new session
*/
onReload: function(oldSessionId, newSessionId) {
},
/**
* Cucumber Hooks
*
* Runs before a Cucumber Feature.
* @param {string} uri path to feature file
* @param {GherkinDocument.IFeature} feature Cucumber feature object
*/
beforeFeature: function (uri, feature) {
},
/**
*
* Runs before a Cucumber Scenario.
* @param {ITestCaseHookParameter} world world object containing information on pickle and test step
* @param {object} context Cucumber World object
*/
beforeScenario: function (world, context) {
},
/**
*
* Runs before a Cucumber Step.
* @param {Pickle.IPickleStep} step step data
* @param {IPickle} scenario scenario pickle
* @param {object} context Cucumber World object
*/
beforeStep: function (step, scenario, context) {
},
/**
*
* Runs after a Cucumber Step.
* @param {Pickle.IPickleStep} step step data
* @param {IPickle} scenario scenario pickle
* @param {object} result results object containing scenario results
* @param {boolean} result.passed true if scenario has passed
* @param {string} result.error error stack if scenario failed
* @param {number} result.duration duration of scenario in milliseconds
* @param {object} context Cucumber World object
*/
afterStep: function (step, scenario, result, context) {
},
/**
*
* Runs after a Cucumber Scenario.
* @param {ITestCaseHookParameter} world world object containing information on pickle and test step
* @param {object} result results object containing scenario results `{passed: boolean, error: string, duration: number}`
* @param {boolean} result.passed true if scenario has passed
* @param {string} result.error error stack if scenario failed
* @param {number} result.duration duration of scenario in milliseconds
* @param {object} context Cucumber World object
*/
afterScenario: function (world, result, context) {
},
/**
*
* Runs after a Cucumber Feature.
* @param {string} uri path to feature file
* @param {GherkinDocument.IFeature} feature Cucumber feature object
*/
afterFeature: function (uri, feature) {
},
/**
* Runs before a WebdriverIO assertion library makes an assertion.
* @param commandName command name
* @param args arguments that command would receive
*/
beforeAssertion: function (params) {
},
/**
* Runs after a WebdriverIO command gets executed
* @param commandName command name
* @param args arguments that command would receive
* @param result result of the command
* @param error error in case something went wrong
*/
afterAssertion: function (params) {
}
}

همچنین می توانید فایلی را با تمام گزینه ها و تغییرات ممکن در پوشه نمونه پیدا کنید.

Welcome! How can I help?

WebdriverIO AI Copilot