முக்கிய உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

பேபல் அமைப்பு

next-generation JavaScript அம்சங்களைப் பயன்படுத்தி டெஸ்டுகள் எழுத, உங்கள் டெஸ்ட் பைலுகளைத் தொகுக்க Babel பயன்படுத்தலாம்.

அவ்வாறு செய்ய, முதலில் தேவையான Babel சார்புகளை நிறுவவும்:

npm install --save-dev @babel/core @babel/cli @babel/preset-env @babel/register

உங்கள் babel.config.js சரியாக உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.

நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய எளிய அமைப்பு:

babel.config.js
module.exports = {
presets: [
['@babel/preset-env', {
targets: {
node: '14'
}
}]
]
}

இதை அமைத்தவுடன் WebdriverIO மீதமுள்ளவற்றை கவனித்துக் கொள்ளும்.

Alternatively you can configure how @babel/register is run through the environment variables for @babel/register or using wdio config's autoCompileOpts section.

Welcome! How can I help?

WebdriverIO AI Copilot