رفتن به محتوای اصلی

اجرا کننده تست

WebdriverIO با اجرا کننده تست خود به شما کمک می کند تا در سریع ترین زمان ممکن شروع به تست کنید. فرض بر این است که اجرا کننده تست تمام کارها را برای شما انجام می دهد، اجازه می دهد تا خدمات اشخاص ثالثی را نیز ادغام کنید، و به شما کمک می کند تا تست های خود را تا حد امکان بهینه اجرا کنید.

اجرا کننده تست WebdriverIO به طور جداگانه در بسته @wdio/cli در NPM قرار داده شده است.

اینگونه می‌توانید نصبش کنید:

npm install @wdio/cli

برای مشاهده راهنمای رابط خط فرمان، دستور زیر را در ترمینال خود تایپ کنید:

$ npx wdio --help

wdio <command>

Commands:
wdio config Initialize WebdriverIO and setup configuration in
your current project.
wdio install <type> <name> Add a `reporter`, `service`, or `framework` to
your WebdriverIO project
wdio repl <option> [capabilities] Run WebDriver session in command line
wdio run <configPath> Run your WDIO configuration file to initialize
your tests.

Options:
--version Show version number [boolean]
--help Show help [boolean]

عالی! اکنون باید یک فایل پیکربندی تعریف کنید که در آن تمام اطلاعات مربوط به تست ها، قابلیت ها و تنظیمات شما تنظیم شده باشد. به بخش Configuration File بروید تا ببینید این فایل چگونه باید باشد.

با کمک پیکربندی wdio ، تولید فایل پیکربندی بسیار آسان است. فقط خط زیر را اجرا کنید:

$ npx wdio config

... و ابزار کمکی راه اندازی می شود.

در کمتر از یک دقیقه از شما سوالاتی می پرسد و یک فایل پیکربندی برای شما ایجاد می کند.

ابزار پیکربندی WDIO

هنگامی که فایل پیکربندی خود را تنظیم کردید، می توانید تست های خود را با اجرای فرمان زیر شروع کنید:

npx wdio run wdio.conf.js

همچنین می توانید اجرای تست های خود را بدون دستور run راه اندازی کنید:

npx wdio wdio.conf.js

تمام! اکنون، می توانید از طریق متغیر جهانی browser به نمونه سلنیوم دسترسی داشته باشید.

دستورات

wdio config

دستور config کمک کننده تنظیمات WebdriverIO را اجرا می کند. این راهنما از شما چند سوال در مورد پروژه WebdriverIO شما می پرسد و یک فایل wdio.conf.js را بر اساس پاسخ های شما ایجاد می کند.

مثال:

wdio config

تنظیمات:

--help      prints WebdriverIO help menu                [boolean]
--npm Wether to install the packages using NPM instead of yarn [boolean]

wdio run

این دستور پیش فرض برای اجرای پیکربندی شما است.

دستور run فایل پیکربندی WebdriverIO شما را مقداردهی اولیه می کند و تست های شما را اجرا می کند.

مثال:

wdio run ./wdio.conf.js --watch

تنظیمات:

--help        prints WebdriverIO help menu          [boolean]
--version prints WebdriverIO version [boolean]
--hostname, -h automation driver host address [string]
--port, -p automation driver port [number]
--user, -u username if using a cloud service as automation backend
[string]
--key, -k corresponding access key to the user [string]
--watch watch specs for changes [boolean]
--logLevel, -l level of logging verbosity
[choices: "trace", "debug", "info", "warn", "error", "silent"]
--bail stop test runner after specific amount of tests have
failed [number]
--baseUrl shorten url command calls by setting a base url [string]
--waitforTimeout, -w timeout for all waitForXXX commands [number]
--framework, -f defines the framework (Mocha, Jasmine or Cucumber) to
run the specs [string]
--reporters, -r reporters to print out the results on stdout [array]
--suite overwrites the specs attribute and runs the defined
suite [array]
--spec run only a certain spec file - overrides specs piped
from stdin [array]
--exclude exclude spec file(s) from a run - overrides specs piped
from stdin [array]
--multi-run Run one or more specs x amount of times [number]
--mochaOpts Mocha options
--jasmineOpts Jasmine options
--cucumberOpts Cucumber options

توجه: کامپایل خودکار را می توان به راحتی با کتابخانه مناسب ENV Vars کنترل کرد. همچنین به عملکرد کامپایل خودکار Test Runner مستند شده در صفحات TypeScript (ts-node) و Babel (@babel/register) مراجعه کنید.

wdio install

دستور install به شما این امکان را می دهد که گزارشگران و خدمات را از طریق CLI به پروژه های WebdriverIO خود اضافه کنید.

مثال:

wdio install service sauce # installs @wdio/sauce-service
wdio install reporter dot # installs @wdio/dot-reporter
wdio install framework mocha # installs @wdio/mocha-framework

اگر می خواهید بسته ها را با استفاده از yarn نصب کنید، می توانید پرچم --yarn را همراه با دستور ارسال کنید:

wdio install service sauce --yarn

همچنین اگر فایل پیکربندی WDIO شما در همان پوشه ای نیست که روی آن کار می کنید، یک مسیر پیکربندی سفارشی را انتقال دهید:

wdio install service sauce --config="./path/to/wdio.conf.js"

لیست خدمات پشتیبانی شده

sauce
testingbot
firefox-profile
devtools
browserstack
appium
intercept
zafira-listener
reportportal
docker
wiremock
lambdatest
vite
nuxt

لیست گزارش‌دهنده های پشتیبانی شده

dot
spec
junit
allure
sumologic
concise
reportportal
video
html
json
mochawesome
timeline

لیست فریمورک های پشتیبانی شده

mocha
jasmine
cucumber

wdio repl

دستور repl اجازه می دهد تا یک رابط خط فرمان تعاملی برای اجرای دستورات WebdriverIO راه اندازی شود. می توان از آن برای اهداف تست یا برای راه اندازی سریع Session در WebdriverIO استفاده کرد.

اجرای تست در کروم محلی:

wdio repl chrome

یا اجرای تست در Sauce Labs:

wdio repl chrome -u $SAUCE_USERNAME -k $SAUCE_ACCESS_KEY

می توانید همان آرگومان هایی را در دستور run استفاده می‌کنید، اعمال کنید.

Welcome! How can I help?

WebdriverIO AI Copilot